Tværsam - Vedtægter  

 Pr. 11.12.2008

Kredsen er stiftet i juni 1987 og ændret til nuværende form  den 2/2 1993.
Vedtægter senest revideret på  generalforsamlingen den 8/3 2007.

§ 1
Kredsens navn er TVÆRSAM, samarbejde på tværs, hjemmehørende i  Vordingborg kommune.

§ 2
Kredsens formål er Agenda 21 formål. Som NGO (non governmental organisation) at tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag, lokalt og globalt efter skønnet valg og muligheder. 

§3
Dette formål søger kredsen at fremme gennem det at rejse økonomiske og menneskelige ressourcer til formålene. Gennem konkrete projekter, medlemsskaber, donationer og aktiviteter indenlands- og udenlands. 

§4
Medlem af kredsen kan enhver blive, der tilslutter sig dens formål og som vil arbejde for dettes virkeliggørelse gennem konkrete handlinger. Dette kan gøres ved frivilligt arbejde, tilskud af forskellig art, eller anden deltagelse.

§5
Kredsens generalforsamling er højeste myndighed og bestemmer bestyrelsens sammensætning ved samling af medlemmer hvert tredje år. Af kredsens fremmødte medlemmer ved samlingen, vælges en bestyrelse. 1. gang i 2010 efter vedtægtsændring i 2007. Denne vælges for tre år ad gangen med op til fem medlemmer. Regnskab revideret af foreningens revisor forelægges bestyrelsen 1. mødegang i det nye år, tillige ved den treårige samling. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger på samlingen en revisor og evt. suppleanter for bestyrelsen. 

§6
Kredsen ledes dagligt af bestyrelsens udpegede formand, eller substitut for denne. Bestyrelsen virker som støttegruppe for denne i den daglige forretningsgang.  

§7
Ændringer i vedtægter kan finde sted på  Kredsens samling hvert tredje år og på bestyrelsens ekstraordinært indkaldte ditto. Der indkaldes med mindst tre ugers varsel.

Opløsning af kredsen kan finde sted, når et flertal af kredsens fremmødte medlemmer har stemt herfor, ved to på hinanden følgende forsamlinger, indkaldt med sædvanligt varsel.  Ved opløsning af kredsen anvendes aktiver og formue til formål der er i overensstemmelse med kredsens formål.