Tværsam historisk set gennem 30 år

Et historisk visit gennem en 30 årig periode som forening, fra 1987 til 2017. De forskellige begivenheder er nødvendigvis kortet ned. Visse ting er glemt, andre er udeladte selvfølgeligheder, men hovedtrækkene fra social/kulturel-, over U-landsvirksomhed til oplysningsarbejdende NGO om natur, genbrug, miljø og klima, er idet store hele med for, Tværsam.

1987-1992.

Pædagogisk virksomhed på ejendommen Rosenvang, (Tværsams første navn) for to unge ledige, og i samarbejde med landsforeningen Ungdomsringen. Efter vores foreningsidé om udlejning af udstyr til klubber der så ikke selv skal investere. En succes, hvor unge på skift indsluses til AM som sidegevinst. Ungdomsringen overtager, efter aftale, senere selv projektet. (Badgemaskiner og bordtennisrobotter).

Daghøjskole på samme ejendom etableres efterfølgende, tilligemed ekstern/intern kursusvirksomhed for ledige på stedet. Dette i samarbejde med AOF MØN. Den første daghøjskole på MØN finder sted som forsøg på foreningens initiativ på Europahøjskolen Møn. Der indledes med et kortere forløb. Daghøjskole etableres herefter med AOF Møn, under lov om folkeoplysning. Et hold, to undervisere, 12 deltagere på ugebasis. Støttet af Kulturafdeling Storstrøms amt. Senere af UM, men aldrig af kommunen, denne vælger at starte projekt: ”Virksomheden MØN” for at gøre langtidsledige selvstændige erhvervsdrivende. Daghøjskolens manglende tilslutning fra Møn kommune, skyldes ”slagsmål” mellem højre (Venstre) side og venstre (Soc.) i byrådssalen. Dette gør senere at foreningen skifter navn til Tværsam, samarbejde på tværs.  Ejendommen Rosenvang sælges efter 2 sæsoner daghøjskole. Der er for stort besvær med at skaffe nødvendig kapital. UM (Undervisningsministeriet) kræver at kommunen skal være med i en 50/50 ordning, før staten vil støtte.

Efter daghøjskole ophør fortsættes i en længere periode med kurser i ”Turisme og Natur” for samme virksomheden MØN. Årsagen til daghøjskolen måtte stoppe! Der Lejes lokaler på den tidligere sukkerfabrik. Mens ejendommen rosenvang er under afvikling, etableres der enkelt kurser for ledige. Såvel som eksterne kurser på f.eks. produktionsskoler. Kurser i kommunikation, for private virksomheder og Vallø og Tåstrup kommuner (på Klintholm Havn centret). I projektperioder er der lønnet arbejdskraft fra 2-3 personer mest på deltid.

Som medlem af MS begyndes U-landsprojekter i henhold til deres daværende visionsprogram for små foreninger. Et enkeltstående i Bihar provinsen i Indien, Et ligeledes kortvarigt med ARA i Bielefeld i Tyskland, økonomisk støtte til et bistadeprojekt  i Rondonia provinsen i Brasilien. Et hovedprojekt gennem 6  år med en årlig støttesum fra 10-20.000 kr. til et projekt for HIV AIDS ramte børn i Zimbabwe. I B uhera South distriktet v/ Birchenough Bridge. En landsby og en skole støttes efter besøg af formanden og en repræsentant for Stege skole. Projektet lukker ned efter at MS beslutter en ny landestrategi og kalder sin DW medarbejder (udviklingsarbejder) hjem også på grund af problemer i Zimbabwe med præsident Mugabe, der lægger hindringer i vejen for DW ´ers og NGO´ers arbejde.

kortspilletTværsam får efter ansøgn ing til Danida støtte til oplysningsarbejde om U landsforhold. Der skal besøges diverse ældreorganisationer på Sjælland og fortælle om Danidas U-landsarbejde. Dette gøres med romanen Rødt Støv, skrevet af formanden til formålet og brugt ved oplæsning på ældre arrangementerne. Et mix mellem romanlæsning iog det at fortælle om eget projekt og Danidas arbejde generelt, efterfulgt af et amerikanske lotteri med præmier som Roman og kortspil om 2015 mål (Sorte Per). Kortspillet om 2015 målene udvikles sideløbende med ansøgninger til Danida ligesom romanen ”Rødt Støv” en flygtning krydsersit spor bliver tl i den periode og støttes økonomisk af Danida, MS, Folkekirkens Nødhjælp , FN forbundet med flere.

Nævne organisationerne får Sorte Per kortene med 2015 målene udleveret i det antal som deres støtte dækker, resten betales af Danida. Det forsøges at få de nævnte organisationer til at aftage flere kortspil og en brugsanvisning udarbejdes. Bruges som almindeligt kortspil og som sorte Per spil plus et særligt spilmåde med spørgsmål og svar til 2015 mål. Dette forsøg lykkes ikke. Vores konklusion de har for travlt med så meget andet.

Bogen Rødt Støv og Mål 2015 kortene bruges så som nævnt i forbindelse med besøg i ældreklubberne som præmie ved amerikansk lotteri.

1992 -   2014.
Der arbejdes hektisk af en lokal MØN gruppe på etablering af et kulturhus i Stege. Det er 3. kulturhus Tværsam medvirke i forsøg på at etablere. Denne gang lykkes det. En iværksættergruppe nedsættes. Stege gl. skoles hovedbygning bliver overtaget fra kommunen som kultur- og samlingssted ”Kridthuset”. Tværsam deltager ved opstart og efter en kort pauseperiode på 2 år hvor huset er forlænge om at kunne komme i gang fortsætter Tværsam i Storegade Stege og etablerer MultiKulti. En MS butik og en sammenhængende grøn café. Den afsætter en masse U-landsprodukter arbejder å forsøgsbasis med grønne madvarer, salgstræning osv. Derom lidt senere. Efter lukning af Multikulti. Der har eksisteret på diverse bevillinger efter ansøgninger fra grønne fonde i miljøministeriet. Så indtræder Tværsam i en ny bestyrelse i Kulturhuset kridthuset. Fungerer i en lang årrække i praksis som husvært/sekretariat for bestyrelsen med anskaffelse af midler fra socialstyrelsen også til en Frivilligcentral der blier en del af Husets funktioner. Efterhånden bliver det vanskeligt a skelne for udefra kommende hvad der er Tværsams funktioner og hvad der er Kridthusets på grund af den fælles ledelse og vores sekretariat for begge bestyrelser. 

I det 2 årige intermezzo med Multi Kulti der er startet på, og drives med diverse økonomiske midler fra både grønnefonde, socialfonde og beskæftigelsesmidler, samt midler fra U-landssalg. Konstant 3-4 ledige i jobtræning i de to butikker på fuld tid.  To gl.butikslokaler i et gammelt hus ker som sættes i stand af frivillige. Et socialt orienteret projekt med udslusningsjob for langtidsledige som søger at gøre dem i stand til selv at søge job og bevare det. Dette gennem vejledning, kundebetjening, indkøb og salg fra de to butikker indrettet som henholdsvis café og U-lands butik med diverse Mønske oplevelser, en rullestensbane og en dertil knyttet Mønsk kridtvæg, hvor besøgende børns udleverede rullesten kunne ende deres trilletur gennem trådbanen i butikken.

Dette intermezzo var i ca. 2 år, så er tilkudspengene brugt op og omsætningen alt for lille til faste lønninger. Et forsøg med at producere vegetariske frikadeller fra cafeens område lykkes så godt at det bliv er godkendt og klar til produktion og salg, Såkaldt vegadeller kommer i gang, men får desværre kun levnedsmiddelkontrollens godkendelse til lokalt salg på MØN. Foreningen arbejder i et år på at få en landsdækkende godkendelse. Lokalt: Brugsens personale bakker ikke op, ledelsens er ikke nok. Urtekram, den landsdækkende kæde der er forhånds- taget i ed, springer fra ved målstregen og vil foretrække et andet produkt som de anmoder os om at udvikle i stedet!

Vegadelleprojektet har 1 fuldtids caféansat i perioden, hun går efterfølgende i fast arbejde. Det lykkes at få godkendt projektet på landsplan alt for sent, ved at skrive til fødevareminister Ritt Bjerregård. Pengene er brugt op og den ansatte i caféen er væk. Selve Cafeen lider under at en aftale om madlevering fra en igangværende café bliver misligholdt tidsmæssigt af ejer og retterne er for dyre som økologiske. I vegadelleprojektet initiativtagerne mistet kampgejsten, og en har funder andet arbejde og eksperten der har opskriften er ”slidt op” på at lave mad.

Tværsam vender tilbage til Kridthuset med resten af sin sociale bevilling og medvirker økonomisk til at få etableret både ekstra toilet og køkken, samt med driftsøkonomi til kulturhuset. Fungerer derefter med fælles kontordame som sekretariat for huset, sammen med skiftende jobtræningspersoner som der samarejdes med den nye Vordingborg kommune om. Personerne har fra 6 mdr. til 2 års ansættelse på fuld tid. Omkring 20-25 personer når at komme igennem i større eller mindre forløb i Tværsams tid som sekretariat.

Et projekt med Røde Kors Vordingborg og politiet etableres. En såkaldt Offerrådgivning med cirka ti offerrådgivere bliver et resultat. Vi har på skift 4-5 rådgivere på Møn og får et mindre tilskud fra Vordingborg politi til vores lokale og vores arbejde. Både dette og forskellige socialministerielle bevillinger til en etableret af en Frivillig central under Tværsam, giver både liv i køkkenet som social café (den forlades af en ungdomsgruppe p.g.a manglende tilslutning) Økonomien sikres til forskellige aktiviteter i huset da Tværsam kan betales husleje, tilmed begynder man at fremleje lokaler og kommunen overtales til at betale for varmen som man hidtil selv har måtte dække.

Der laves udstillinger i Huset på Tværsams foranledning og i en kortere periode fungerer køkkenet som social café, med ansat frivillig køkkenleder. Ligesom værkstedet på Tværsams initiativ fungerer som arbejdsprøvning for en person der vil være guldsmed og har fortræning her, efter aftale med Møn Kommune.

Et samarbejde med Nepenthes, nuværende Verdens Skove, fører til et besøg og en ordre på havemøbler hos en samarbejdspartner i Honduras. Deres turistprojekt besøges og et prøvesæt havemøbler, designet af mønsk snedker, Thomas godkendes, og en ordre på en 18 fods container med møbler afgives. Til salg af Tværsam fra Kridthuset. Tværsam ”håber” at det netværk der er oparbejdet gennem årene, vil aftage møblerne til evt. videresalg. Men det mislykkes. Slutsalget, de sidste 20 sæt, sælges på auktion via Lazurits.com. Støtte købet hos den Honduranske cooperativ, en bæredygtig grøn virksomhed var på ca. 200.000, hvilket går nogenlunde lige op med det salg der trods alt har fundet sted. Rejsen blev foretaget, som en ferierejse af formanden og betalt af ham selv.

Tvæsam stopper så i Kridthuset, da huset af Vordingborg kommune sætter huset til salg).  Vi tilbydes nye lokaler, i det kommunen vælger skal være foreningscenter for Stege og omegn. Det siger vi ja tak til. Mens vi kæmper for at få betalt flytning, da vi betragter det som en tvangsflytning. Men i virkeligheden flytter foreningen til bedre lokaler for os.  Men ud af et fællesskab som kulturhuset var. Dette for at indgå i foreningernes hus i Lendemarke, Rødkildevej 9, på en nyt på en anden måde. 

2012 – 2013
Tværsam fortsætter sine aktiviteter dels med postadresse og kontor/lille monteringsværksted hos formanden og med mødefaciliteter i det nye foreningernes Hus. Lokaler her stillet til rådihed efter lov om folkeoplysning efter aftale med den nye Vordingborg kommune. Vi får en bevilling efter ansøgning på 99.500 fra miljøstyrelsen til et nyt oplysningsprojekt ”Balancen” som bygges op i vores værksted. Omhandlende truet natur, klima, og forurening. Udstillings præsentation finder sted på Stege bibliotek og senere et oplysningspilotprojekt på de tre mønske skoler, hvor eleverne arbejder med natur og genbrug.

Tværsam får under udstillingen på Biblioteket et tilbud om at medvirke i en udstilling på Yderzonen i Næstved. Dette med den udbyggede udstilling af ”Balancen” der blev til: Ur tid NU tid og Fremtid. Yderzonen er finansieret af 6 sjællandske kommuner under Affald+. Vores del står på udstillingen i 23 måneder hvor så Yderzonen en fornyelse som rækker ud over det vi har tilbudt-

Tværsam har haft investeret i 8 vindmølleaktier i Tøvelde møllelaug. Møllen er en ældre dame og den besluttes nu solgt. Og vi får andelsbeløbet tilbage.

Vores skænkede andel i en ko, i Græsningsforeningen Høje Møn. En ¼  Galloway ko,”passes” ved medlemskab af foreningen.

Efter vores U-landsarbejde bevares tilknytning til U-landsdelen i kraft af deltagelse i vores Bank Merkurs etablering af et U-landsudviklingsaktieselskab. Vi beslutter at investerer kr. 100.000. til udlån for etablerede U-landsvirksomheder som mangler kapital til fortsat udvikling. Dette i en pulje på i alt 15 millioner.

Der er taget beslutning i bestyrelsen om at fremtiden består dels i oplysningsarbejde om, natur, klima og genbrug, dels i at udnytte de genbrugsressourcer som foreningen selv har, eller kan skaffe, eks. emner og lageret fra det overtagede værksted, Scantin på Bissinge Mølle på MØN. Dette lager genbruges, omsmeltes efter behov og sælges til fordel for foreningens virke.

Det besluttes endvidere at støtte større initiativer som en del af den virksomhed. Nationale, som lokale der har samme formål som foreningens Agenda 21 formål, med udgangspunkt i Bruntland rapporten. På vores hjemmeside angives hvilke nationale og lokale foreninger det drejer sig om, under dem vi linker til.

Der er et årligt salg fra Butikken i Geo Centret på fra 6.000 -15.000 kr. netto. Nævnte nye drejning i henhold til en agenda 21 dagsorden, tager sit udgangspunkt i den omtalte udstilling UR tid Nu tid og Fremtid. Vi havde håbet, at denne kunne have, enten forblevet på Yderzonen, eller indgået som et initiativ på GeoCentret tidligerem, som opfølgning på vores 1. udstilling der. (En simpel, primitiv, ”raket” indrettet som en Noahs ark, ”når nu klimaet ændrer sig så meget her, må folk ty til at tage ud i rummet)

Men en selvstændig stand i GeoCentrets butik fik vi aldrig. Det blev til rent salg, som vi så også har brug for J.

I 2015 indgik vi et samarbejde med MAF Møns amatørgeologiske forening. Med hvem vi deler lokaler. Fælles berøringsflader er natur bredt, og specielt sten og fossiler, der af os anvendes ved genbrugsfremstilling, af smykker og installationer.

2014 – 2017.

Vores udstilling står nu i foreningernes hus i den pavillon, hvor vores værksted og fælles aktiviteter for de tre foreninger i huset har hjemme. Bestyrelsen har besluttet at søge afsætning, kombineret med oplysning på diverse bæredygtighedsmarkeder på landsplan, med de genbrugsprodukter vi kan tilbyde. Formandens bil indgår i planerne og er nu dekoreret herefter. Det bliver formanden, der tager rundt med en lille arbejdende stand, en pavillon, strandfane og roll up til femme af formålene oplysning og genbrugssalg

Der uddeles nu foldere der viser et andet initiativ. Det handler om at sende folk på besøg på, også nærliggende Hvide klint, og efterfølgende besøge og bearbejde egne fund på vores værksted- Det søges gennemført både lokalt, som et kombineret socialt og kreativitetsprojekt, og nationalt ved passende markeder hvor der reklameres for projektet. Til den lokale oplysningsdel har Veluxfonden, efter ansøgning bevilget 10.000 kr. Den nationale del vil formanden reklamere for på de nævnte markeder, ligesom den lille ny folder vil blive placeret på forskellige biblioteker på Sjælland.

Formænd gennem de 30 år har været Peter Nielsen Nakskov, Johnni Buch MØN, Marianne Sylvest MØN,
Kasserer gennem årene: Her har der kun været to, Susanne fra Hårbølle købmandsforretnig og nuværende formand der dækker begge poster. Med valgte revisor May Just, Nyord
Bestyrelsen er på fem medlemmer. Her har i årenes løb været få udskiftninger og nuværende bestyrelse fremgår af forsiden.
Foreningen har cirka 50 medlemmer. Der har været et stabilt antal gennem årene, med 15-20 % udskiftninger. Mest p.g.a død eller
fraflytning.
I tidlige perioder med kortere og længere forløb hvor foreningen som momsregistreret har haft midler fra projekter har der været tale om deltidsansættelse for formanden, i kortere forløb fuldtidsansættelse.
Gennem de seneste år 10-15 år har alle arbejdet som frivillig arbejdskraft. Nuværende bestyrelse består af pensionister med en enkelt undtagelse.  
Dateret 3.- februar 2017.  Et beskedent forsøg på historik for en lille i denne sammenhæng gammel forening.  Benny Rasdmusseen

Om Tværsam efter 2017… (her tænker jeg en kortere a-jourføring, vi er jo stadig blandt de levende, og så er det alligeel blevet for langt og rettet tre gange😊)

I stikord: Arbejdet finder sted som hidtil efter visionen med de 17 verdensmål for 2030 og nu med ny Balancen som en mission, man kunne kalde det forsøg på at ”mildne” omstændighederne for unge der er mentalt ramt af udsigterne for klimaet ved at lade de unge komme til orde via Balancen og deres i-phones og de sociale medier, hvis de vil det som en slags fakkel, en depeche, der bringes fra budbringer til næste til næste som

Vi fortsætter med at støtte og etablere yderligere nye kontakter til nationale og globale organisationer som arbejder for natur og klima. Det kreative genbrugsværksted og Balancen er nu begge dele i fokus med hver sine muligheder i den nye stærkt forbedrede udgave. Indvendig og udvendige renoveret eller genskabt og arbejdet udadtil for at få den i spil igen. Det har været i gang et stykke tid allerede inden Coronaen med assistance fra hele bestyrelse. Den nye udgave med nye mål, blev betydeligt forsinket både fysisk og mentalt af overvejelser om hvad nu og ændringer fra udendørs optræden til indendørs grundet tekniske prob lemer. Der kunne ikke opdrives IT paneler der kunne tåle vand f.eks.  

Manglende produktion af de elektroniske paneler der ankom pø om pø. Alt stander derfor i våde hos Sv. Mogens El, også på grund af Vagns ophør der. Der meldes først klar til prøve i oktober 21.

I den forløbne tid fra vinter, til forår og sommer under og efter Corona er der søgt nye samarbejdspartnere til Balancen. Den skulle i sin nye udformning kunne gøre mere og det med forhåbentlig nye muligheder for samme type samarbejdsparter med de 17 verdensmål som sigte.

Lidt om det nye i Balancen

Nu på jernvogn (Jan fra MAF har skabt og leveret), forsynet med indvendig trækrop fra Rødddinge Tømrerforretning. Udvendig nu komplet i glasfiber, købt hos Jan Nielsen, Grønsundvej, opdatering af jordkloder og glasfiberskaller i samarbejde med diverse kunstnere, og den indvendige strandkarrusel nu også med mundbind😊 .

Investering og opdatering med fornyelsen i østersskaldelen med de tre IT paneler komplette pc´er med windows 10. Forsynet med 12 volts genopladeligt batteri og kontrolpanel, to sikringsbokse og tre USBstik. Dertil touchskærme på paneler. Ny motor med variabel hastighedsregulering på karrusellen. Alt sammen inklusiv ny glasfibermaling, en investering på mellem 80- og 100.000 kr over 2-3år.

(Det er alt sammen et forsøg på at gøre den tidssvarende og give den et nyt liv i en vigtig sags tjeneste.)

Ansøgning til Vordingborg kommune om støtte til programmering af ITpaneler honoreret med kr. 10.000 og aftale lavet med programmør der er i gang i skrivende stund, 1.11.2021. Netop nu en bevilling til udvidelse af vores udsugningsanlæg over to loddepladser og vores stor pudsemaskine.

Der bliver mulighed for internet til Balancen via Oister som udbyder og herved for at anvende sin I-phone gå på internet via vores egen transpotable browser koblet med Balancens tre paneler.

Vi søger nu andre samarbejdspartnere end de der hidtil er forsøgt. Det er MS, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Skove, Filmhøjskolen Møn, Plastic change m.fl.   P.t for søger vi med Affald Plus og Yderzonen. Det både med Balancen og om vi kan lave en salgs- og brugsaftale for vores genbrug og gavesalg. (De må kun sælge ting der er kommet ind som affald, ser vi lige i dag) Deres affaldskonsulent, er i gang med et større projekt, men vil gerne i kontakt med os. Vi har en aftale med Biosfære og Dark Sky medarbejder der nu er udviklingskonsulent, så må se om hun evt. kan hjælpe os lidt på vej (Hidtil har House of Møn jo nedlagt den lille udstilling i montre vi havde der og vi har ikke fået nogen respons overhovedet på vores pamflet med tur og efterfølgende værkstedsbesøg).

Vi bør selvfølgelig være med på den App der findes som kontaktmulighed for turister på Møn med vores tilbud. Men selvfølgelig ligger vi ikke centralt for turisme.

Der forsøges forhandling med idrætsefterskolen Grønsund p.t Lederen har efter besøg hos os ment at vores idé om en stafet mellem efterskoler var en god idé til em og Balancen som stafetten. Dette, efter et centralt afslag med sekretatiatets forslag om at vi var meget velkomne til individuelt at kontakte efterskolerne. Sådan lød det fra Sekretariat for efterskoler, der har eget projekt om at lave et kunstværk på hver efterskole som de vil sætte i søen.

Dette efter forhandlinger med Idrætsefterskolen Grønsund, der vil besøge os med deres klima- og naturhold (hvis ikke Coronasmitten nu 10.11 der er i udbrud på Bogø forhindrer det besøg)

Tanken var at de som første initiativtagere skulle arbejde med at lave en stafet evt. via en video til Balancen, og fra Bogø bringe den som stafet fra efterskole til efterskole. Nu håber vi at de vil gå ind for projektet og sende stafetten til en efterskole der også vil bidrage og lave deres video til Balancen. Temaet er egne følelser og tanker i forbindelse med de klimaforandringer og natur tilbagegang de fleste af os oplever.

Det vi som mennesker står midt i og hvad det gør ved især de unge og det der uvægerligt sker i deres fremtid.

For herved at sætte deres ord og billeder på egne følelser. (som f.eks. med at skabe en optaktsvideo/invitation, en fakkelstafet til andre om den udvikling de ser. Starte stafetten med Balancen og gå på sociale medier via samme over nettet med deres telefon, I-phones.

Forhåbentlig kunne det Balancen og de sociale medier blive opstarten til noget større der som ringe i vandet komme gå langt omkring og medvirke til at holde gryden i kog holde fast i fokus på klimaforandringerne og medvirke til håb for mennesker der sammen handler for også at undgå apati eller handlingslammelse for den enkelte (Glasgow nov.21).

                                                                 *

Vi har stadig kontakt med ungdomsprojektet Y-camp, Kalundborg der med et større kommissionslager fra Tværsam og med eget salg for øje sælger fra egen butik. I Projektet prøver der at lade de unge finde ind i tilværelsen og få praktik- eller læreplads, mens de foretager sig noget konkret ved at passe butik og komme ud i praktik derfra til omegnens virksomheder. Y-Camp projektet har i dag eksisteret et år men har været ramt af Corona epidemien fra start. Forretningsmæssigt er det for os ingen succes, men kan godt være det for dem. Vi lever op til vores kulturelle og sociale målsætning med det vi gør der og håber de får trænet de unge også i salg fra butikken og ud derfra til ekstern praktik. Så må vi ser hvor det ender for os. Foreløbig har vi forlænget aftalen, til tre månedlig revision.

                                                                 *

Vi har i perioden (fra 2019) afhændet vores U-landsstøtte- låneprojekt ved Merkur Bank´s Ulandslån. Det har vi haft siden det blev etableret 2010 tror jeg og nu er under afvikling af mere bankmæssige grunde fra Merkurs side (hvor de nu laver mikrolån m.m. med en hollandsk grøn bank. Vi har så valgt at bruge økonomien fra vores del på opgradering af Balancen og forny dette projekt i stedet.

Vi støtter stadig årligt for mellem 7-10. 000 kr pr år fordelt på nogle større nationale organisationer/foreninger med verdensmålssigte såvel som ved medlemskab af mere lokale kulturforeninger, eks. som Møn bio og Samlermuseet.

Salget på GeoCentrets Orkidebutik er gået støt og roligt tilbage fra starten for 8-10 år siden og er lige nu afsluttet for sæsonen pr. 1.11. med samme tendens som de tidligere år.

Tilbagegang skyldes, tror vi, at vi som interesseorganisation får tildelt meget hyldeplads der. Så vores budskab, historie om hvorfor drukner. De sætter op efter det de syntes er relevant for dem og placerer ikke vores kollektion samlet med vores ”Hvorfor PR materiale” så vi kommer til at drukne samlet set, ved at være delt ud i en små mængder, hvor kun noget, og ikke de lidt dyre og mere sofistikerede smykker (ringe) eks. ses. Deres kollektion øges til stadighed, også med forskellige importerede emner, som fokuserer på omsætningsforøgelse. Hvor vi jo plæderer for en idé om genbrug og lokale emner som paradoks drukner det.

ET budskab der ikke fænges af et flertal og ikke kommer til udtryk del- og stykkevis, og som budskab i øvrigt heller er i fokus blandt publikum generelt ved deres besøg.

Vores smykker bliver det kun, købes formodentlig som et rent kommercielt produkt på lige fod med is og andre mere eller mindre spændende tilbud hvor vi gennem sæsonen drukner i mængden.

Vi skal være glade for at være med og samtidig stadig være åbne for nye salgskanaler andre steder, (end der hvor det er prøvet og hvor det blot forsvinder uden betaling, erfaring gjort 3-4 steder på Møn) Hvor alle vi har prøvet også har solgt af kollektionen, men også klaget over at det blot forsvinder (eller glemt at blive givet tilbage efter kig) -hvis det ikke er låst inde -og hvis det er, sælger det ikke det skal i hånden og/eller sælges af en der vil sælge og fortælle historien. Det at prøve og føle på ting vi køber er også med, ligesom der skal nogle til at sælge og ikke blot udlevere det folk selv har ”plukket” på en hylde. Det kræver tid og det har de ikke der i billetlugen til GeoCenter det må vi erkende at sådan er det.

                                                                 *

Der går året igennem en del tid med vedligehold af kollektioner og forsøg på at lave aftaler med foreninger og mennesker som også vil det samme. Hvor det vi gør med skaber af nyt af brugt ikke ligger lige for (andet end på TV eller måske i storbyen) I de flestes tankesæt og til glæde for dem der sælger nyt må vi sige at det skal der være plads til, vi vil jo aldring være andet end et supplement som hjælper med at lade tingene leve længere. Samtidig hermed har vi for få både henvisnings- og salgs- ambassadører og steder at sælge fra.

                                                                 *

Gennem en lang periode har vi søgt at skabe lokal grobund for en Verdensglobe som kan vise klima- og natur forandringerne her og nu. Være en turistmagnet tillige. Da det var for Tværsam var kæmpeprojekt, et millionprojekt krævede den tanke både finansielle og arbejdspartnere som ikke var til store opgaver (sukkerfabrik, en placering her f.eks. et samarbejde med Observatoriet om et planetarium blev søgt gennem en tid samme sted på Sukkerfabrikken med deres nye store 500 millioners projekt. Vi fik etableret kontakt med byrådspolitikere Skole-og kulturel forvaltning og havde godt samarbejde med leverandør NOOA i USA der hjalp med råd gennem lang tid inden vi kastede håndklædet i ringen. En Globe som på et tidspunkt blev til at etablere virtuelt via IT i det enkelte klasseværelse og som i øvrigt fandtes allerede i Holeby. Idémagerne der var universiteter i USA stod for både den faste information om verdens tilstand samt den stadige opgradering i forhold til udviklingen klimatisk og naturmæssigt, alt det der kunne aflæses direkte på selve den to meter stor globe.

De NOOA skabte så i mellemtiden en digital mulighed for via internettet at gå på ”globen” og alle informationer og data, der kunne holdes opdateret på klima og natur, menneskers og vores forbrug af ressourcer på kloden samt konsekvenser af dette forbrug. Nu og i fremtiden. Så man kan her sige at vi også blev lidt overhalet indenom af de digitale muligheder for dem som ville gå en digital noget billigere vej. Men det var jo så heller ikke en fysisk turistattraktion, som alle i øvrigt synte var en god idé, men så stoppede interessen også der.

Generelle bestræbelser på info, PR og salg:

Vi har besøgt både tirsdagsmarkeder, folkemøder og havneinitiativer også på landsplansforsøg. Alt som en del af vores image lokalt for at bevare eller for kontaktmuligheder. Ligesom vi har været biosfæreambassadører siden starten uden at have fået de ”rigtige” kontakter ad den vej. Men vi hænger stadig på og har netop fået aftalt et besøg af den nye dark sky og biosfærekonsulent, udviklingskonsulent i Vordingborg kommune.

Vi har tilsluttet os socioøkonomiske virksomheder dk og en ditto webshop med en københavnsk webudvikler og socioøkonomisk virksomhed. En kontakt der sælger lidt af vores fossilsmykker via Nettet. Det er desværre ikke lykkedes for os at få hende til at udvide det marked for salg, tage flere vare ind og f.eks. også medtage genbrug. Ved alt salg af engangsting kræver det også, at det kan fjernes og nyt sættes og det arbejde der følger med det kræver nærhed og arbejde. Her træder vores begrænsede ressourcer også ind. Og uden hjælp af medlemmer og frivillige med enkelt opgaver ad hoc, ville intet lykkes, men heldigvis sker det og det er vi taknemmelige for på fællesskabets vegne og de 17 verdensmål.

Så der arbejdes stadig efter de 17 verdensmål, - som utopi fristes man til at sige…

Men uden handling ingen forvandling   

 

Under Links:  Linke til www.omstillingstid.nu      yderzonen.dk    www.Køb-socialt.dk (hun skriver faktisk sådan)